Variations on America Simon Preston, organ.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Preston, Simon. (Người thi hành), Sousa, John Philip, 1854-1932., Saint-Saëns, Camille, 1835-1921., Ives, Charles, 1874-1954., Buck, Dudley, 1839-1909., Bossi, Marco Enrico, 1861-1925., Lemare, Edwin H. 1865-1934., Guilmant, Alexandre, 1837-1911.
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: London : Argo, p1990.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!