Baroque banquet

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Laughton, Stuart. (Người thi hành), O'Meara, William. (Người thi hành), Susato, Tielman, active 1529-1561., Franceschini, Petronio, 1651-1680., Bach, Johann Sebastian, 1685-1750., Handel, George Frideric, 1685-1759., Scarlatti, Alessandro, 1660-1725., Telemann, Georg Philipp, 1681-1767., Clarke, Jeremiah, 1669?-1707.
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: Ontario : Opening Day Recordings, p1994.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!