The Gulf conflict, 1990-1991 : diplomacy and war in the new world order /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Freedman, Lawrence.
Tác giả khác: Karsh, Efraim.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Princeton, N.J. : Princeton University Press, c1993.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!