Madrigals, book VIII : Madrigali guerrieri et amorosi /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Monteverdi, Claudio, 1567-1643.
Tác giả khác: Malipiero, Gian Francesco, 1882-1973., Appelbaum, Stanley. (Thông dịch viên)
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:Italian
Được phát hành: New York : Dover, 1991.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!