Swimming II : proceedings of the Second International Symposium on Biomechanics in Swimming, Brussels, Belgium /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: International Symposium on Biomechanics in Swimming Brussels, Belgium)
Tác giả khác: Lewillie, Léon., Clarys, J. P.
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Baltimore : University Park Press, [1975]
Loạt:International series on sport sciences ; v. 2.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!