Somalia : state collapse, multilateral intervention, and strategies for political reconstruction /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lyons, Terrence.
Tác giả của công ty: Brookings Institution.
Tác giả khác: Samatar, Ahmed I.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington, D.C. : Brookings Institution, c1995.
Loạt:Brookings occasional papers.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!