Rome, Ostia, Pompeii : movement and space /

Rome, Ostia, Pompeii" captures how studies of the Roman city are currently shifting away from architecture towards a dynamic understanding of activities within the urban space. This is becoming a defining feature of new and innovative research on the nature of ancient urbanism and is underpinne...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Laurence, Ray, 1963-, Newsome, David J.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Corby : Oxford University Press, 2011.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!