James Galway plays Schubert

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Schubert, Franz, 1797-1828.
Tác giả khác: Galway, James. (Người thi hành), Moll, Phillip. (Người thi hành)
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: New York, N.Y. : RCA Red Seal, p1984.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!