Drawing by seeing; a new development in the teaching of the visual arts through the training of perception,

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sherman, Hoyt L. 1903-1981.
Tác giả khác: Mooney, Ross L., Fry, Glenn A. 1908-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, Hinds, Hayden & Eldredge [1947]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!