I palpiti : opus 13, for violin and piano /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Paganini, Nicolò, 1782-1840.
Tác giả khác: Francescatti, Zino, 1902-1991., Rossini, Gioacchino, 1792-1868.
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: New York City (437 5th Ave., New York 10016) : International Music, c1985.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!