A US strategy for the Asia-Pacific : building a multipolar balance-of-power system in Asia /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Stuart, Douglas T.
Tác giả của công ty: International Institute for Strategic Studies.
Tác giả khác: Tow, William T.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford ; New York : Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies, 1995.
Loạt:Adelphi papers ; no. 299.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!