Yankee come home : on the road from San Juan Hill to Guantánamo /

"The Spanish-American War ended over a century ago, but its effects are with us still. In Yankee Come Home, William Craig travels through Cuba, the birthplace of American imperialism, to find out why our republican ideals died in the glory of San Juan Hill, and to reveal Guantánamo, the corner...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Craig, William (Journalist)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, N.Y. : [London : Walker & Co. ; Bloomsbury [distributor]], 2012.
Phiên bản:1st U.S. ed.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!