Taking Jesus at his word : what Jesus really said in the Sermon on the mount /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hart, Addison Hodges, 1956-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Grand Rapids, Mich. : W.B. Eerdmans Pub. Co., 2012.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!