The lithographs of Prentiss Taylor : a catalogue raisonné /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rose, Ingrid.
Tác giả khác: Taylor, Prentiss, 1907-1991., Quiroz, Roderick S., La Liberté, Patrice.
Định dạng: Bản thảo Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Bronx, N.Y. : Fordham University Press, c1996.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!