René Magritte : newly discovered works : catalogue raisonné. Volume VI, Oil paintings, gouaches, drawings /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Magritte, René, 1898-1967.
Tác giả khác: Whitfield, Sarah, 1942-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Brussels : Houston, [Tex.] : Brussels: Mercatorfonds ; Menil Foundation ; Magritte Foundation, 2012.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!