Trích dẫn APA

Tillich, P., & Lyons, J. R. (1969). The Intellectual legacy of Paul Tillich. Detroit: Wayne State University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Tillich, Paul, và James R. Lyons. The Intellectual Legacy of Paul Tillich. Detroit: Wayne State University Press, 1969.

Trích dẫn MLA

Tillich, Paul, và James R. Lyons. The Intellectual Legacy of Paul Tillich. Detroit: Wayne State University Press, 1969.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.