A Tale of two cities [music for winds and percussion].

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Chicago Symphony Winds. (Người thi hành), Moskovskai͡a gosudarstvennai͡a filarmonii͡a. Simfonicheskiĭ orkestr. Wind ensemble.
Tác giả khác: Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791., Grieg, Edvard, 1843-1907., Husa, Karel, 1921-2016.
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: Santa Barbara, Calif. : Sheffield Lab, p1992.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!