La Grave organ favorites Larry Visser, organist.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: LaGrave Avenue Christian Reformed Church (Grand Rapids, Mich.), Austin Organs, Inc., Allen Organ Company.
Tác giả khác: Visser, Larry, 1962- (Người thi hành), Widor, Charles-Marie, 1844-1937., Dupré, Marcel, 1886-1971., Barber, Samuel, 1910-1981., Bach, Johann Sebastian, 1685-1750., Manz, Paul, 1919-2009., Elgar, Edward, 1857-1934., Vierne, Louis, 1870-1937., Archer, J. Stuart.
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [Grand Rapids, Michigan] : LaGrave Avenue Christian Reformed Church, c2007.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!