Invia SMS: Alienation, atheism, and the religious crisis