Telefona gönder: Alienation, atheism, and the religious crisis