Making human rights a reality /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hafner-Burton, Emilie.
Định dạng: Bản thảo Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Princeton, New Jersey : Princeton University Press, [2013]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!