Oren Lyons the faithkeeper

Bill Moyers visits with Native American Chief Oren Lyons, who shares the spiritual basis of his environmentalism - a vision of the degradation of the earth as revealed to the Onondaga nation in 1799 - plus the ancient legends, prophecies, and wisdom of his tribe.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Films for the Humanities (Firm)
Tác giả khác: Moyers, Bill D.
Định dạng: Video VHS
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Princeton, NJ : Films for the Humanities & Sciences, c1997.
Loạt:Moyers collection.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!