Ending civil wars /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: King, Charles.
Tác giả của công ty: International Institute for Strategic Studies.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford, [England] ; New York, NY : Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies, 1997.
Loạt:Adelphi papers ; no. 308.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!