Upgrading the American police; education and training for better law enforcement

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Saunders, Charles B.
Tác giả của công ty: Brookings Institution.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington, Brookings Institution [1970]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!