Understanding Elvis : Southern roots vs. star image /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Doll, Susan, 1954-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Garland, 1998.
Loạt:Garland studies in American popular history and culture.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!