Le Misanthrope

Alceste begins as a man who loves mankind so much that he cannot brook flattery or hypocrisy and winds up withdrawing from society in disgust.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Films for the Humanities (Firm)
Tác giả khác: Molière, 1622-1673., Dux, Pierre, 1908-1990., Rochefort, Jean., Desailly, Jean., Charon, Jacques., Barrault, Marie Christine.
Định dạng: Video VHS
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Princeton, N.J. : Films for the Humanities, c1989.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!