General George C. Marshall soldier and statesman.

Examines the life of George Marshall, American army general and architect of the Marshall Plan.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Arts and Entertainment Network., A & E Home Video (Firm), New Video Group.
Định dạng: Video VHS
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [New York, N.Y.] : A&E Home Video : Distributed in the U.S. by New Video Group, c1996.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!