Teaching music through performance in band. Resource recordings. Volume 8, grade 4

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: North Texas Wind Symphony. (Người thi hành), Showa Academia Musicae Wind Symphony. (Người thi hành)
Tác giả khác: Corporon, Eugene. (Nhạc trưởng), Stamp, Jack., Sierra, Roberto., Ticheli, Frank, 1958-, Khachaturi͡an, Aram, 1903-1978., Mackey, John, 1973-, Basler, Paul., Milburn, Dwayne S., Kazik, James., Grantham, Donald, 1947-, Gotō, Yo, 1958-, George, Ryan, 1978-, Grieg, Edvard, 1843-1907., Tubb, Monte, 1933-, Koh, Chang Su, 1970-, White, Donald H., 1921-2016., Ellerby, Martin, 1957-, Dzubay, David, 1964-, Bryant, Steven, 1972-, Bernstein, Leonard, 1918-1990., Tull, Fisher., Hart, Paul, 1945-, McAllister, Scott.
Định dạng: CD Âm thanh
Ngôn ngữ:No linguistic content
Được phát hành: Chicago, Ill. : GIA Publications, ℗2012.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!