Trích dẫn APA

Johnston, J. H. (1964). English poetry of the First World War: A study in the evolution of lyric and narrative form. Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Johnston, John H. English Poetry of the First World War: A Study in the Evolution of Lyric and Narrative Form. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1964.

Trích dẫn MLA

Johnston, John H. English Poetry of the First World War: A Study in the Evolution of Lyric and Narrative Form. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1964.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.