English poetry of the First World War; a study in the evolution of lyric and narrative form.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Johnston, John H.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Princeton, N. J., Princeton University Press, 1964.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!