Built in USA: post-war architecture,

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Museum of Modern Art (New York, N.Y.)
Tác giả khác: Hitchcock, Henry-Russell, 1903-1987., Drexler, Arthur.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, Distributed by Simon & Schuster [1952]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!