Gerardus mercator, atlas [computer file] : Duisburg, 1595.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Octavo Corporation., Lessing J. Rosenwald Collection (Library of Congress)
Tác giả khác: Rosenwald, Lessing J. 1891-1979.
Định dạng: Phần mềm Bản đồ Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oakland, CA : Octavo, 2000.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!