Les roses

Digitized facsimile of the 2 vol. Paris folio edition published 1817-1824, from a copy in the Lessing J. Rosenwald Collection, Library of Congress. English text is searchable.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Redouté, Pierre Joseph, 1759-1840.
Nhiều tác giả của công ty: Lessing J. Rosenwald Collection (Library of Congress), Octavo Corporation.
Tác giả khác: Thory, Claude-Antoine, 1759-1827., Raphael, Sandra., Jackson, Ian.
Định dạng: Điện tử Sách
Ngôn ngữ:French
English
Được phát hành: Oakland, CA : Octavo, c2001.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!