Karl Barth and the resurrection of the flesh : the loss of the body in participatory eschatology /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hitchcock, Nathan.
Định dạng: Bản thảo Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Eugene, Oregon : Pickwick Publications, [2013]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!