An Aramaic approach to the Gospels and Acts; with an appendix on The Son of Man,

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Black, Matthew.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford, Clarendon P., 1967.
Phiên bản:3rd ed.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!