Trích dẫn APA

Cummings, B. (2013). Mortal thoughts: Religion, secularity, & identity in Shakespeare and early modern culture (First edition.). Oxford: Oxford University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Cummings, Brian. Mortal Thoughts: Religion, Secularity, & Identity in Shakespeare and Early Modern Culture. First edition. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Trích dẫn MLA

Cummings, Brian. Mortal Thoughts: Religion, Secularity, & Identity in Shakespeare and Early Modern Culture. First edition. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.