Hope College Christmas Vespers 2013

Performed by over 250 student musicians with participating ensembles. This program has been a tradition at Hope College in Holland, Michigan since 1941.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Hope College. Music Department (Người thi hành), Hope College. Chapel Choir., Hope College. College Chorus., Hope College. Symphonette., Hope College. Flute Choir., Hope College. Wind Ensemble., WGVU (Television station : Grand Rapids, Mich.)
Định dạng: Video Đĩa DVD
Ngôn ngữ:Multiple
Được phát hành: Grand Rapids, MI : WGVU Productions, 2013.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!