Romeo and Juliet

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Royal Ballet. (Người thi hành), Royal Opera House (London, England). Orchestra. (Người thi hành), Royal Opera House (London, England), Opus Arte (Firm)
Tác giả khác: Cuthbertson, Lauren, 1984-, Bonelli, Federico., Campbell, Alexander (Dancer), Gartside, Bennet., Wordsworth, Barry. (Nhạc trưởng), MacMillan, Kenneth. (Biên đạo múa), Georgiadis, Nicholas, 1923-2001., Read, John B., MacGibbon, Ross., Shakespeare, William, 1564-1616., Prokofiev, Sergey, 1891-1953.
Định dạng: Video Đĩa DVD
Ngôn ngữ:No linguistic content
English
French
German
Italian
Japanese
Portuguese
Spanish
Được phát hành: London : Opus Arte, ©2013.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!