Matrona docta : educated women in the Roman élite from Cornelia to Julia Domna /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hemelrijk, Emily Ann, 1953-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London ; New York : Routledge, 1999.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!