Fractal fantasy

An artistic study of over 20 different regions within a mathematically defined region known as the Mandelbrot Set.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Fitch, Charles.
Định dạng: Video VHS
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Mill Valley, CA : Media Magic [distributor], c1987.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!