Book of shadows

This surrealistic program features interpretive modern dance clips where psychedelic lighting effects are projected on the dancers.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Mattox, Janis., Javril, Marci., Morrison, Riccardo., Ferguson, Don.
Định dạng: Video VHS
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [S.l.] : Janis Mattox, 1992.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!