Trích dẫn APA

International Film Exchange., Fox Lorber Home Video (Firm), Galiardo, J. L., Barranco, M., Mercero, A., & Oristrell, J. (1991). Don Juan, my love. NYC [i.e.] New York City: Fox Lorber Home Video : Sold exclusively by Orion Home Video.

Trích dẫn kiểu Chicago

International Film Exchange., Fox Lorber Home Video (Firm), Juan Luis Galiardo, María Barranco, Antonio Mercero, và Joaquín Oristrell. Don Juan, My Love. NYC [i.e.] New York City: Fox Lorber Home Video : Sold exclusively by Orion Home Video, 1991.

Trích dẫn MLA

International Film Exchange., et al. Don Juan, My Love. NYC [i.e.] New York City: Fox Lorber Home Video : Sold exclusively by Orion Home Video, 1991.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.