Don Juan, my love

The world's most famous lover seduces his way into the hearts and bedrooms of some happily suprised women in a most hilarious and sexy adventure. For 450 years, Don Juan has been lying in purgatory trying to repent for his sins. Now he's been given one more chance to perform a good deed...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: International Film Exchange., Fox Lorber Home Video (Firm)
Tác giả khác: Galiardo, Juan Luis. (Diễn viên), Barranco, María, 1961- (Diễn viên), Mercero, Antonio. (Biên kịch, Giám đốc), Oristrell, Joaquín. (Biên kịch)
Định dạng: Video VHS
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: NYC [i.e.] New York City : Fox Lorber Home Video : Sold exclusively by Orion Home Video, [1991]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!