Don Juan's Serenade = Ständchen des Don Juan ; Sérénade de Don Juan /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tchaikovsky, Peter Ilich, 1840-1893.
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:Russian
Được phát hành: New York, N.Y. : G. Schirmer, 1893.
Loạt:Selected songs / P. I. Tchaikovsky.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!