Trích dẫn APA

Swierenga, R. P., Krabbendam, H., & Wagenaar, L. J. (2000). The Dutch-American experience: Essays in honor of Robert P. Swierenga. Amsterdam: VU Uitgeverij.

Trích dẫn kiểu Chicago

Swierenga, Robert P., Hans Krabbendam, và Larry J. Wagenaar. The Dutch-American Experience: Essays in Honor of Robert P. Swierenga. Amsterdam: VU Uitgeverij, 2000.

Trích dẫn MLA

Swierenga, Robert P., Hans Krabbendam, và Larry J. Wagenaar. The Dutch-American Experience: Essays in Honor of Robert P. Swierenga. Amsterdam: VU Uitgeverij, 2000.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.