Trích dẫn APA

Zhu, D. (2013). 1956: Mao's China and the Hungarian crisis. Ithaca, New York: East Asia Program, Cornell University.

Trích dẫn kiểu Chicago

Zhu, Dandan. 1956: Mao's China and the Hungarian Crisis. Ithaca, New York: East Asia Program, Cornell University, 2013.

Trích dẫn MLA

Zhu, Dandan. 1956: Mao's China and the Hungarian Crisis. Ithaca, New York: East Asia Program, Cornell University, 2013.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.