The World's women, 2000 : trends and statistics.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: United Nations.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : United Nations, 2000.
Phiên bản:[3rd ed.]
Loạt:Social statistics and indicators. Series K ; no. 16.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!