Going viral /

We live in a world where a tweet can be instantly retweeted and read by millions around the world in minutes, where a video forwarded to friends can destroy a political career in hours, and where an unknown man or woman can become an international celebrity overnight. Virality: individuals create it...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Nahon, Karine.
Tác giả khác: Hemsley, Jeff.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge Polity Press 2013.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!