Lost Antarctica : adventures in a disappearing land /

Surveys Antarctica's diverse plant and animal life while raising awareness about how its fragile ecosystems are being threatened by global warming.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: McClintock, James, 1955-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Palgrave Macmillan, 2012.
Phiên bản:1st ed.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!