The world atlas.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Soviet Union. Glavnoe upravlenie geodezii i kartografii.
Tác giả khác: Baranov, A. N.
Định dạng: Sách
Được phát hành: Moscow, 1967.
Phiên bản:2d ed.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!